مرور برچسب

جنت

سرو روان

مقدمه‌ای از تکوین جنین و ظهور روح روان و بدن اختری در کالبد و بیان آنکه روح جنین از خلد برین به تن او وارد می‌شود. امیر جنت کیست؟…