مرور برچسب

دکتر_سیدمصطفی_آزمایش

صوفی و گل

در این گفتار با اشاره به آیات قرآن مجید از ویژگی‌ها و اوصاف خلد برین، سخن به میان آمده است. توصیه به عبور از مبانی سطحی و دست…

زبان راز

پاسخ به پرسش مخاطبان؛ در این قسمت به سه پرسش همراهان و علاقه‌مندان به سلسله گفتارها پیرامون «امام زمان» پرداخته شده‌است.…

سرو روان

مقدمه‌ای از تکوین جنین و ظهور روح روان و بدن اختری در کالبد و بیان آنکه روح جنین از خلد برین به تن او وارد می‌شود. امیر جنت کیست؟…