مرور برچسب

عیسی

اقلیم هشتم

پاسخ به پرسش : آیا حضرت مهدی زنده هستند یا بعدا برای انجام مأموریت‌شان آفریده می‌شود؟ یا اینکه ایشان هستند و در انتظار فرمان الهی…