مرور برچسب

#قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #انذار #تبشیر #مرسل #مأموریت #ارعاب #نبی #ولی #سریانی #عبری