نامه محمد اسماعیل صلاحی به مهندس علیرضا جذبی

۱,۶۹۸

هو ١٢١

برادرمکرم آقای مهندس جذبی
نامه ای که با امضای همکار شما برادر مکرم مهندس بابک الوند برای بنده ارسال شده بود مطالعه شد و پاسخ آنرا برای شما ارسال می دارم تا توضیحات ضروری را برای ایشان بیان بنمایید.

الف؛ لطیفه فقر و درویشی استکمال روح است که با هر پیامبری بوده و پیامبر ما محمد بواسطه ان که مجلای أتم وأکمل آن است بر سایر پیامبران افتخار دارد و الفقر فخری فرموده نباید و نشاید که این لطیفه را به اغراض دنیوی الوده سازیم و عنایت الهی را با سیاست ورزی ضایع نماییم .پس لازم است از موضع برتر سخن گفته نشود و مقصد و مقصود را که از خود گذشتن و به خدا پیوستن است باتلاش بی فایده برای رسیدن به مناصب دنیا درهم نیامیزیم . مقام قطبیت عنایت الهی است، که خداوند به هر کسی که بخواهد عنایت میفرماید و “ولی” آفتاب گردان است نه آفتابه گردان! اگر اثر معنوی درخود مشاهده نمیکنید. از ادعای واهی دست بکشید که درمقام تحدی آن لطیفه را باید به منصه ظهور رسانید و ادعا اثبات حقانیت نمینماید، در این خصوص جنابعالی را به مطالعه مقدمه حدائق السیاحه که بقلم شادروان حضرت مستعلیشاه باحاشیه حضرت رضاعلیشاه تدوین شده ارجاع میدهم.

ب؛ مقام فقر تجلی تام کلمه الله بر قلب و روح ولی است آن را با لشکرکشی و مخالف کشی نمیتوان بدست آورد.

ج؛ مقصد فقر معرفت حق به جباریت و تفویض امر به اوست، آن را با دسیسه وخدعه نمیتوان تحصیل کرد .

د؛ عالم فقر ورای عوالم مادی، و ماورای فهم بشر است، و مقام “یوحی الی” است!
صورت زیبا نمیاید بکار-چیزی از معنی اگر داری بیار

آنچه عرض شد نه از سر خودسری بلکه سِرّ حق است که هاتف غیبی درگوش جان نجوا نمود ؛ درپس اینه طوطی صفتم داشته اند-آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم – این مقام ودیعه ایست الهی که از حضرت رضا (ع) رسیده ومقام تسلیم و رضا را میطلبد باید کوشید تا از سِرِّ حق مطلع شد و از واهب العطایا مسألت کرد نه از یک مشت آدم نمای اطلاعاتی.

بزرگ وقت اگر مطلبی باقتضا زمان فرموده قرائن حالیه و شواهد مقالیه را هم باید در نظر داشت و دید و سنجید ،که آیا به صورت مطلق فرموده اند یا مشروطا اظهار داشته اند.

ه؛ منزلت فقر متحد با ولایت است و ولی مشروط نداریم زیرا مقام ولایت و مشیت لابشرط است که توضیح آنرا حضرت نورعلیشاه ثانی درضمن توحید١۶و تتمه در رساله شریفه صالحیه فرموده والبته شرایط به وجود آمده ازطرف نهادهای امنیتی در اول تیرماه ١٣٩٧ که منجر به معرفی موقت ومشروط جنابعالی شد به هیچ وجه مفید معنای جانشینی نیست.
او بفرمودستمان این بندگی – نیست ما را از خود این گویندگی –

والسلام خیرختام
ولله امرجمیعا-١۵شهریورماه ٩٧؛

✍️ محمداسمعیل صلاحی
https://t.me/infosufi/4212