در نبرد با تحریف‌گران تاریخ ؛ بخش چهارم

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

۴۵۹

تاریخ شفاهی معاصر

وضعیت جامعه ایران در یک دروه ۲۵ ساله یعنی در بازه زمانی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در این گفتار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
دشمنی جامعه روحانیت با آیت‌اله خمینی از موضوعاتی است که در این برنامه به آن می‌پردازیم.
چرایی مخالفت و دشمنی‌ها با اقطاب سلسله گنابادی از چهل و سه سال پیش تاکنون ، در این گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.