در نبرد با تحریف‌گران تاریخ – بخش دوم

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

۵۴۰

سقوط به قهقرای آپارتاید دین‌سالاری چه عواقبی دارد؟

دخالت حکومت در امور اعتقادی شهروندان به بهانه‌های دینی در چهار دهه اخیر چه نتایجی به بار آورد؟

اصطلاح «آخوند درباری» در چه زمانی باب شد؟

در این گفتار به قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور ایران و عراق به دلیل معضلات مرزی و اهم رخدادهای تاریخی آن دوره در دهه ۵۰ شمسی می‌پردازیم.