طلوع فجر – بخش دوم

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

۶۶۷

تعریف «انقلاب» چیست؟ چه عواملی در بروز یک انقلاب دخیل هستند؟ ماهیت «انقلاب کنونی مردم ایران» چیست؟ چه ویژگی‌هایی بر آن مترتب است؟ آیا اهرم فشار، ترس و سانسور می‌تواند سیل بنیان‌کن جنبش آزادیخواهی مردم ایران را متوقف کند؟ برای پاسخ پرسشهای خود این برنامه را ببینید.