حکم اولیه یکی از درویشان زندانی عینا تایید شد

۱,۵۳۳
 حکم اولیه محمد شریفی مقدم از درویشان زندانی عینا تایید شده است.
این حکم مشتمل بر ۱۲ سال حبس و ۲ سال محرومیتهای اجتماعی و ۲ سال تبعید به برازجان است. آقای شریفی مقدم به دلیل “قانونی نبودن دادگاه تجدیدنظر” در آن شرکت نکرده است.