روایت تبعید احمد ایرانیخواه، از دراویش گنابادی تبعیدی

۹۲۲
سخنان احمد ایرانیخواه، از دراویش گنابادی که پس از گذراندن دوران زندان هم اکنون در «برازجان» در تبعید بسر می برد