بازتاب اخبار مربوط به درویش محمدیاور ثلاث و و حمایت گسترده مردم

۲,۳۲۹

بازتاب اخبار مربوط به درویش محمدیاور ثلاث و و حمایت گسترده مردم و فعالان فضای مجازی از او و دیگر دراویش گنابادی در بند

شبکه manoto اتاق خبر ؛ بازتاب اخبار مربوط به درویش محمدیاور ثلاث و و حمایت گسترده مردم و فعالان فضای مجازی از او و دیگر دراویش گنابادی در بند