زینب طاهری خطاب به نمایندگان پنجگانه : «میرود که نام سلسله شما به ناحق مُهرِ “درویش داعشی” بخورد!»

۳,۵۷۹

زینب طاهری وکیل مدافع محمد ثلاث در نامه ای به نمایندگان پنجگانه منسوب به دکتر نورعلی تابنده قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی که در حصر خانگی بسر می برند ، بویژه آقای غلامرضا هرسینی وکیل دادگستری و از همکاران خانم طاهری نوشت :

آقایان نمایندگان پنجگانه محترم جناب آقای دکتر #نورعلی_تابنده ؛قطب والامقام سلسله گنابادی

جناب آقای هرسینی، نماینده جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در امور حقوقی و اجتماعی سلسله گنابادی؛ میرود که نام سلسله شما به ناحق مُهرِ “درویش داعشی” بخورد!

سکوت و بیتفاوتی شما و یارانتان و هم مسلکان موکل بنده آقای #محمد_ثلاث برای بسیاری از همکارانمان سئوال برانگیز است.
چیزی نمانده است که سر بیگناهی بالای دار رود. من پرونده موکلم آقای محمد ثلاث را با دقت و صرف وقت مطالعه کرده ام و درآن چندین ادله دال بر بیگناهی او وجود دارد. اگر فقط به او حق دفاع دریک محکمه منصفانه داده شود اثبات بیگناهی او را من به تنهایی به عهده میگیرم. ولی غیبت شما ضربه به حیثیت سلسله شما میزند!

همکار عزیز جناب آقای هرسینی
تلاشهای من برای تماس با جنابعالی برای هماهنگی بی اثر مانده و در این روزهای خطیر دسترسی به شما غیرممکن گشته است. لذا بناچار در این نامه سرگشاده از شما دعوت میکنم که دست از این سکوت و خاموشی و بی تفاوتی بردارید. شمارا چه میشود؟

همه از این سکوت و غیبت و بیتفاوتی شما به عنوان نماینده آقای دکتر نورعلی تابنده قطب والامقام سلسله گنابادی در امور حقوقی و چهارنفر نماینده دیگر ایشان در امور اجتماعی حیران و متعجبند!

جا داشت که شما به نمایندگی از بزرگ سلسله ای که موکل من از پیروان آن است با من به عنوان وکیل او تماس میگرفتید، در حالی که حتی به تلفنهای مکرر من هم پاسخی نمیدهید!!

اکنون تردید نباید داشت که اگر خون این مرد مظلوم که پدر دو فرزند بیگناه است ریخته شود شک ندارم که دامن تمام کسانی را که با سکوت خود مهر تایید برآن زدند خواهد گرفت. آه فرزندان بیگناه او تا عمر دارید شمارا رها نخواهد کرد.

زینب طاهری |۹۷/۳/۲۸

@zeynab_taheri