اولین مراسم به مناسبت عروج ملکوتی حلاج زمان شهید راه حق درویش شیرمحمدیاور ثلاث

۹۷۸

اولین مراسم به مناسبت عروج ملکوتی حلاج زمان شهید گلکون کفن درویش محمد یاور ثلاث با اجرای گروه موسیقی « سویدا »یک روز پس از شهادتش، مورخ ۲۹ خرداد۹۷ در لندن برگزار شد.