تحصن اعتراضی درویشان گنابادی با دستان بسته در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ

۷۶۰

سرکوب شدید و انتقال درویشان زندانی در تیپ ۳ زندان تهران بزرگ به سلول انفرادی، به تحصن اعتراضی درویشان زندانی در تیپ ۲ آن زندان انجامیده است.

خبرهای رسیده از زندان تهران بزرگ حاکی از آن است که درویشان محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ دست‌های خود را با پارچه‌های سفید بسته‌اند و عنوان می‌کنند خواسته‌شان از این تحصن قانونی است.

از طرف دیگر، نیروهای گارد مقابل تیپ ۲ به حالت آماده‌باش درآمده و آماده سرکوب #درویشان متحصن هستند.