مشکلی دارم ز “دانشمند مجلس” بازپرس؛ بقلم امجـــد

۸۴۵

مشکلی دارم ز “دانشمند مجلس” بازپرس

سوال اول, برای انتشار فرامین فقری سلسله گنابادی, از چه تاریخی “اینستاگرام آقای رکنی” جای “کانال مزار بیدخت” را گرفته؟

مشکلی دارم ز “دانشمند مجلس” بازپرس
سوال دوم

محسن سلطانی (امجد سلطان نژاد) 

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.