برگ سبز دوم؛ «تشکر به معنی مالکیت نیست!» بقلم شرمان بهشتی

۱,۵۲۲

خانم شرمان بهشتی مطلبی را در صفحه اینستاگرام (sharmane121) شخصی خود منتشر کرده اند که متن آن بشرح زیر است :

سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی 

ما  را  ز سر بریده می ترسانی ؟

گر ما   ز سر بریده می ترسیدیم !

در محفل عاشقان نمیرقصیدیم !

هو

 ۱۲۱

“تشکر” به معنی “مالکیت” نیست!

میگویند چون مصطفی آزمایش از مسئولین “درتی وی” و “اینفوصوفی” قدردانی کرده، پس این دو نهاد متعلق به او و یا همسرش است.

از جانب دیگر تشابه نام فامیلی یکی از مسئولین “درتی وی” – به نام آقای وحید بهشتی- با بنده – شرمان بهشتی- را حمل بر نسبت خانوادگی میان ما، و در نتیجه “مالکیت” من بر “درتی وی” تلقی کرده اند.

همانطور که این جانب با آیت الله سیدمحمدبهشتی و مرحوم ستاربهشتی شهید هیچ نسبتی ندارم، همنام بودنم با آقای وحید بهشتی کاملا تصادفی است.

تصورشان این است که چون مصطفی آزمایش از “درتی وی” و “اینفوصوفی” تشکر کرده، پس این دو سازمان متعلق به خود او است.

از نظر اشخاصی که این طرز تلقی را دارند  قرار نیست که آدم از دیگران برای زحمتی که میکشند و خدمتی که انجام میدهند تشکری بکند!

البته طبیعی است که هرگاه کسی سقف بینشش در حد ” بینش ارباب و رعیتی” باشد و در عصر فئودالی درجا بزند همه چیز را مفت خود میداند و اصولا تشکرکردن از دیگران برایش بیمعنی است و در قاموسش جایی ندارد.

این قبیل اشخاص  گیج میشوند و نمیتوانند درک کنند که هر انسانی در طول روز به عناوین مختلف از دهها نفر دیگر میتواند تشکر کند و این امر دلیل بر مالکیت نیست.

ظاهرا آقایان یادگرفته اندکه فقط از خودشان متشکر باشند !

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.