تقدیر از دکتر نورعلی تابنده پدر حقوق مدرن ایران و رهبر طریقت نعمت اللهی گنابادی

۶۸۵

تقدیر هوادارن «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از دکتر نورعلی تابنده پدر حقوق مدرن ایران و رهبر طریقت نعمت اللهی گنابادی در بلژیک محل استقرار پارلمان اروپا

در شرایطی که برخی نهادهای امنیتی قانون شکن، در صدد ادامه تضییق و فشار از جهت تمدید شرایط حصر خاموش دکتر نورعلی تابنده، و عدم رفع ممانعت از هواداران ایشان برای مسافرت به بیدخت و دیدار با رهبر معنوی خویش، می باشند، هوادارن «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» اقدام به برگزاری آکسیونهایی در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا در روزهای آینده می نمایند.