«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سیزدهم

۱,۳۶۵
قاعده ای که در نظام بخشیدن به جوامع و تمدن ها از طرف خداوند معین شده، دفاع از مردم و فروریزاندن پایه های جباریت است «مَا کُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا» یعنی سنت خداوند هرگز برپایه حمایت از جباران و ظلمت گستران بنا نشده است نشانه های بسیار زیادی از گذشته های دور در دست است که نشان میدهد چگونه تمدنهای شکوفایی در عرصه سرزمین های پراکنده در گوشه و کنار کره خاکی زمین به ظهور رسیدند. اما هربار سیستم های جبار، بر اریکه قهر و زورگویی و چپاولگری مستولی شده و به حق کشی و سرکوب مردم ستمزده کمر بستند. با این حال دیری نپائید که یکی یکی به خاک هلاک افتادند و از میدان برچیده شدند و به عدم پیوستند و اکنون آثارشان از زیر میلیونها تن توده های سنگ و ریگ و غبار کشف میشود. در تمامی این ادوار کهن، مردم بیدفاع و تنگ دست و مستاصل را مسافرانی از سرزمینهای فرا دست، مدد کردند، تا از بردگی و بیگاری و اسارت در چنبره سیطره جباران رهایی یابند. با امداد جنود آسمانی، لبیک استمداد مردم مظلوم پاسخ مثبت و مناسب و تاریخساز گرفت، و حق بر جای خود نشست و باطل راهی چاهسار عدم شد. در قرن بیست و یکم دمکراتیزه شدن تبادل اطلاعات و خارج شدن میوه های تکنولوژی ارتباطات مانند رادیو ـ تلویزیون از انحصار جباران، موقعیت جدیدی برای سست کردن و سقوط تاریخی هرچه بیشتر مظاهر جباریت در آینده تاریخ بشری رقم زده است. اتصال زمین به فضا، تکنولوژی ارتباطات را در آینده ای نه چندان دور، مجرد و استیلاناپذیر از دست اندازیهای جباران خواهد نمود و فضای تنفسی آغشته به آزادیهای اندیشه و بیان و برخورداری از ابراز آزادانه آراء و نظریات و اعتقادات هرچه بیشتر خواهد شد.

 

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت یازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوازدهم