بستری شدن دکتر نورعلی تابنده در بیمارستان مهر بمنظور پاره ای از معاینات پزشکی

۱,۷۶۲

به گزارش خبرگزاری رسمی سلسله «مهر تابنده»، جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ظهر روز سه شنبه ۲۳ مهر ماه  در بیمارستان بستری گردیدند.

وضعیت عمومی ایشان خوب گزارش شده است.