اصول فتوت و روش زندگی جوانمردان

۶۱۹

آغاز آموزشهای به رسول اکرم تا می رسیم به سوره انسان ، در سوره انسان از آفرینش هر فردی شروع می شود؛ تحقق اخلاق جوانمردی در وجود انسانی که در مکتب محمد پرورش پیدا کرده توضیح داده می شود. دایره المعارف انسان شناسی در سوره «هل اتی» بیان شده است.

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما