پارادایم و انرژی حرکتی؛ قسمت بیست و هفتم

۸۲۵

برپایی طرح جامع تمدن در شهر یثرب توسط رسولخدا

رسولخدا حضرت محمدبن عبدالله(ص) مردی اهل صلح وسلم و مدارا بود و با همین ویژگی، اقدام به برپایی “مدینه ای فاضله” در شهر” یثرب” نمود و به مردمان آن شهر و پیروان خود آموخت که اصل روابط شهروندی بر مراعات حقوق شهروندان است نه برتری جویی اعتقادی و عقیدتی و با طرح آیه “لکم دینکم ولی دین” و “لآکراه فی الدین” عموم ساکنان “مدینه النبی” را ـ اعم از یهودی و نصرانی و صابئی و زرتشتی و مزدکی و حنیف و مسلمان و با خدا و بیخدا ـ به همزیستی مسالمت آمیز فرا خواند.

رسولخدا همچنین در مدینه النبی یک انقلاب فرهنگی عظیم براه انداخت و به خانواده های مهاجرین و انصار توصیه کرد تا فرزندان خود را به مدارس یهودیان بفرستند تا نوشتن و خواندن بیآموزند و به مدد نور علم ظلمات خرافات عصر جاهلیت را پایان بخشند.

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت یازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سیزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهاردهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پانزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت شانزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هفدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هژدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نوزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیستم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و یکم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و دو

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و سوم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و پنجم

پارادایم و انرژی حرکتی؛ قسمت بیست و ششم