بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

۱,۳۶۴

راهب در لوتوس آسانا مینشیند و به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه این مجموعه حرکات را با آرامش و طمأنینه انجام میدهد.

هرحرکتی که دست چپ بدن انجام‌میشود با دست راست بدن هم انجام میگیرد.

آغاز و پایان این مجموعه حرکتی همراه با پَرَنَوَى عمیق تنفسى شامل سه مرحله بلع هوا، حبس هوا، و تخلیه هوا است به روشى که مربى به شاگرد مى آموزد.

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

 

View this post on Instagram

 

سلوک تن‌و روان آماده کردن بدن برای مراقبه در پوزیسیون نیلوفر. راهب در لوتوس آسانا مینشیند و به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه این مجموعه حرکات را با آرامش و طمأنینه انجام میدهد. هرحرکتی که دست چپ بدن انجام‌میشود با دست راست بدن هم انجام میگیرد. آغاز و پایان این مجموعه حرکتی همراه با پَرَنَوَى عمیق تنفسى شامل سه مرحله بلع هوا، حبس هوا، وتخلیه هوا است به روشى که مربى به شاگرد مى آموزد. #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #سیدمصطفی_آزمایش #افرینش #سلوک #عرفان #عرفانی #راز #کاینات #اسرار #خودشناسی #خداشناسی #اوپانیشاد #اوپانیشادها #درویسی #درویس #زندگی #انسانیت #جوانمرد #جوانمردی #مرگ#روح #برونفکنی #مدیتیشن #چشم_سوم #استاد #شاگرد #یوگا #صوفی

A post shared by اندیشکده سما (@sama.academia) on

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد