رمز پیروزی؛ برگرفته از صفحه اینستاگرام مجتبی بیرانوند

۴۱۰

وقتی بدونن نسبت به هم بی تفاوتیم هر بلایی را سر ما میارن.

رمز پیروزیمون پشت هم بودن بود، که دکتر تابنده به ما یاد داد، کاری که بارها تمرینش کردیم و جواب گرفتیم.

اما متاسفانه نوبت به خودشون که رسید، شانه خالی کردیم، فشارهایی که بهشون بود به روی خودمون نیاوردیم و آنها هم قدم به قدم آمدن جلو، و امروز اینه حال و روزمون.