سنگ اندازی بر سر راه رایزنی های حسن روحانی با اتحادیه اروپا

۲,۰۵۴

وحید بهشتی در مصاحبه با ایران اینترنشنال: سخنان جعفری دولت آبادی در ارتباط با ارجاع پرونده محمد ثلاث به اجرای احکام به منظور سنگ اندازی بر سر راه رایزنیهای حسن روحانی با اتحادیه اروپاست.