ستیزه‌جوییهای سیستماتیک اداره فِرَق و اَدیان علیه کیان دراویش گنابادی

۳۹۹

در این ویدئو از نفوذ در نهادهای اطلاعاتی امنیتی می‌گوییم.
بررسی دو برهه تاریخی سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران که آغاز دور دوم آن با سیاست سرکوب تنوعهای عقیدتی و مذهبی در ایران توسط رژیم رقم‌خورد. چرایی تغییر سیاست دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی از سال ۱۳۸۴ به بعد در این برنامه توضیح داده می‌شود.