تحریف و تحذیف تاریخ و اثرات زیانبار آن بر آیندگان

۴۸۳

در این گفتار به بررسی، واکاوی و تبیین ترویج تفکری در میان دراویش می‌پردازیم که متأثر از نحوه نگرش امثال شیخ محترم آقای محمدرضا نعمتی ملقب به نعمتعلی است و حتی پس از درگذشت ایشان امتداد چنین تفکری در میان بخشی عظیم از افرادی که خود را منسوب به سلسله فقر و درویشی می‌کنند همچنان وجود دارد. از آنجمله نگرش امثال رضا تابنده که با حذف تاریخ معاصر دست به اقداماتی می‌زند که زاییده تفکرات مرحوم نعمتی‌ها در سلسله است. در این ویدئو به‌طور اجمالی به نمونه‌هایی از این دست اشاره شده است. توضیحاتی در مورد برگزاری مجالس درویشی در شبهای جمعه و شبهای دوشنبه.