حفظِ نامِ سلسله گنابادی و سلب استقلال از آن

۵۰۷

در این گفتار نحوه چگونگی شکل‌گیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد موازی با وزارت اطلاعات تشریح می‌گردد. توضیح چگونگی به تحقق پیوستن طرح‌های برنامه‌ریزی شده در برنامه مستند غبار علیه سلسله گنابادی و قطب جلیل‌القدر آن حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه. در این مبحث همچنین بیان می‌شود که حکومت چگونه با حفظ نام سلسله گنابادی آن را از محتوا خالی کرد و استقلال آن را سلب نمود!