خانم طاهری بعلت اثرات ناشی از اعتصاب غذای خشک به بهداری زندان منتقل شد

۱,۱۶۵

برطبق اخبار موثق از منابع ما در زندان قرچک ورامین، سرکار خانم زینب طاهری از دیروز ساعت ۴ بعدازظهر به سلول انفرادی منتقل میشوند.
خانم طاهری به محض بازداشت و درحضور بازپرس اعلام اعتصاب غذا کرده اند و دقایقی قبل بعلت اثرات ناشی از این اعتصاب غذای خشک به بهداری زندان منتقل میشوند.

بر این اساس اکنون بیش از ۳۰ ساعت است که او در اعتصاب غذای خشک بسر میبرد و هرگونه عواقب ناشی ازین اقدام متوجه مرجع صادرکننده قراربازداشت و مسئولین زندان است.