صادق قیصری که در گلستان هفتم بازداشت شده بود به زندان و شلاق محکوم شد

۸۵۸

صادق قیصری خبرنگار وفعال دانشجوئی سابق که در گلستان هفتم بازداشت شده بود در دادگاه بدون داشتن وکیل ،به ۷سال زندان و شلاق محکوم شد.