پیام قدردانی علیرضا نیکزاده دماوندی از دکتر ملکی جهت حمایت از کمپین دادخواهی دکتر تابنده 

۳۲۰

پیام قدردانی علیرضا نیکزاده دماوندی از دکتر ملکی جهت حمایت از کمپین دادخواهی دکتر تابنده

درود و ادب و احترام و ارادت وافر

محضر معلم انسان ساز وخردمندِجهل ستیز، پیر بی بدیل دیر آزادی جناب آقای دکتر محمد ملکی

حقیر نه آن مایه از خرد دارم و نه آن قابلیت از درک معانی ومفاهیم که چگونه با شما فرزانه یکتا سخن رانم ولی اندک تهوری دارم که از دور به شیر بیشه عدالت خواهی وستم ستیزی باصدای ضعیف، حرف دل گویم.

آقا و آموزگار خردآموز سپاسگزاری و قدرشناسی وافر حقیر فقیر مرید بی مقدار جناب آقای دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه علیه الرحمه) را درخصوص حمایت ارزشمندتان پیرامون کشف چگونگی درگذشت ایشان و ستمهای رفته برصوفیان را پذیرا باشید.

خاکپای شما علیرضا نیکزاده دماوندی