ناشیگری عُمّال نهادهای امنیتی برای راه انداختن جنگ نرم علیه درویشان صداقت پیشه مانند آقای محمداسماعیل صلاحی

۹۱۸

عُمّال کاشته شده نهادهای امنیتی برای راه انداختن جنگ نرم علیه دراویش صداقت پیشه مانند آقای محمداسماعیل صلاحی، حتی در دروغ گفتن هم ناشیگری میکنند!

تنها خواستهء دراویش صداقت پیشه رفع حصر از حضرت آقای مجذوبعلیشاه است، و لاغیر!

جیره خوارهای فرقه نیوزی با دروغبافیهای مسخره خود  آب در هاون میکوبند تا به خیال خود اذهان را از ضرورت شکستن “حصرحضرت مجذوبعلیشاه”  به انحراف بکشانند!

حضرت آقای مجذوبعلیشاه با تکیه بر اخبار دریافتی از منابع موثق و غیرقابل تردید از حصرخانگی ملول و کسل هستند!

هر ادعایی جز این دروغ و باطل است!

مجهول الهویه  دیوانه و بیمار روانپریشی هست-که او را میکرورسانه های “آنتی درویش” با القابی از قبیل  “بزرگان دراویش گنابادی”!!، “دراویش حقیقت طلب”!!، “دراویش سنتی” …!!  خوش مینوازند. این بیمار روانپریش، با اسمهای مجعول و فیک، اکانت های قلابی درست کرده تا “خودش را زیاد” و “خیک پر باد” جلوه دهد!!!  ورجه وورجه ای میکند تا گردوخاک بپا کند و دروغ ببافد. هدفش، انکار واقعیت نیست، دست و پا میزند  تا مردم اصل مطالبه خود یعنی رفع حصر حضرت مجذوبعلیشاه را فراموش کنند! اما زهی خیال باطل! باکی از این هیاهوها نیست! هیاهوهایی بی انتهایی، که به پا نمیشود تا پاسخ منطقی دریافت دارد، به پا میشود که با هرجوابی، انکار تازه ای براه اندازد و معرکه دیگری برپا کند! این مزدور  برای همین  خوشخدمتیها لقب و مزد میگیرد ! اما زهی خیال باطل! چون دستشان رو شده است!

خطاب به این عامل دست نشانده امنیتی باید گفت  تا جائی که وُسع و توانت میرسد دروغ بباف وانکار  واقعیت کن تا طشت رسوایی تو و اربابت را با افشای اسناد متقن و آبروبرباد ده از بالا به پائین پرت کنیم و در میدان افکار عمومی واقعی، حیثیتی برای هیچ کدام از شما باقی نگذاریم!

گروهان فیک و قلابی فرد روانپریش و توهم زده!