حرکت از این سیاسی تر؟

۱,۱۷۶

شخصی به اسم پیمان عارف که این حقیر بسیاری از مدارک وی را در پست های قبلی درج کرده ام و نیز ارتباط تنگاتنگ وی را با برخی از هواداران آقای رضا تابنده با استناد به سند توضیح داده ام. پیمان عارف در رسانه ای اینترنتی مطلبی باعنوان سه روزه دراویش برای آزادی آقای دکترنورعلی تابنده از حصر انتشار داده است!

حصری که از طرف مقامات امنیتی بر جناب آقای دکترنورعلی تابنده به مدت بیش از پنج ماه تحمیل شده بود درروز یکشنبه, دیروز قرار بود شکسته شود، چون مقامات امنیتی به سیاسی نبودن ماهیت فقرا و سلسله گنابادی یقین کرده بودند! اما ناگهان راه افتادن این کمپین سیاسی یعنی سه روز روزه دستجمعی در داخل و خارج کشور آن را دوباره معلق کرد.

روزه گرفتن امری مستحب است. تردیدی نیست.

اما فراخوان ویدئویی برای روز ه گرفتن دستجمعی از نظر کارگزاران دستگاه امنیتی تودرتوی نظام یک لشکرکشی سیاسی به حساب می آید, بخصوص وقتی توسط افراد شناخته شده سیاسی و غیر درویش مثل پیمان عارف در نشریه هایی سیاسی مانند ایران گلوبال تبلیغ و خبررسانی میشود.

آیا رضاتابنده متوجه فعالیتهای پیمان عارف و شررکنورتبریزی نبوده که عهده دار اجرای این طرح کمپین سه روز روزه سیاسی به بهانه رفع حصر آقای نورعلی تابنده شده.
اصلا پیمان عارف درون سلسله چه کاره هست که این چنین از مجازین حضرت آقا آمار میدهد؟
آیا بیش از این میشود مرزها را مخدوش کرد؟

ای کاش, رضا تابنده قبل از اینکه عهده دار شدن اجرای این طرح کمپین سه روز روزه و فراخوان دادن در فضای مجازی را قبول میکرد, با بزرگان سلسله یا حتا عمو خود حاج محمد تابنده مشورتی میکرد که بزرگان یاد آور شوند, روزی را که خوارج به مولا علی میگفتند:
”الحکم لله”, و مولا علی در پاسخ به ایشان میفرمودند: ”کلمه حق یراد بها الباطل”

یا نصیحت حضرت مولا علی به شریح بن حارث را یاد آور میشدند که فرمودند, منصبی که بر ان نشتی ۳ حالت بیش ندارد, یا مال ولی زمان است, یا مجاز ولی زمان و یا مال شقی که به خود و دیگران ظلم میکند.

آیا قرار است بواسطه رضا تابنده، درویشها به عوض اجازه گرفتن از افراد صاحب اجازات دینی درون سلسله که اجازه خود را از قطب وقت دریافت میکنند، از پیمان عارف ها و شررکنور تبریزیها خط و ربط عملیاتی بگیرند؟

آیا این نوع تحرکات بهانه به دست مقامات عالیرتبه امنیتی نمیدهد تا برچسب سیاسیکاری را بر فقرای سلسله نعمت‌اللهی سلطان علیشاهی گنابادی بچسبانند؟

خاک پای فقرا
محسن سلطانی (امجد)