ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟

۹۲۴

در عجبم که برادر و هم جد مکرم جناب رضا تابنده از طرفی به سه روز روزه برای نزدیکی به خداوند و رفع حصر حضرت مجذوب علیشاه دعوت میکند و از طرفی دیگر تمامی اخباری که در سایت مزار سلطانی نیست را، دروغی میخواند. پس چرا اخبار مرتبط به سه روز روزه در سایت مزار سلطانی بیرون نمی اید و در اینستاگرام شخصی آقای رضا تابنده منتشر میشود و باز نشر ان در کانال ضد درویشی فرقه نیوز هست؟ آیا این اخبار سه روز روزه هم دروغی هست؟ یا حکمتی در کار بود تا این حرکت خودجوش فقرا در سایت مزار سلطانی منتشر نشود تا به نام شخص رضا تابنده رقم بخورد و در کانال فرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه بازنشر و مورد تحلیل قرار گیرد؟

افسوس که مولا در حصر و ما هنوز مشغول این موش و گربه بازی ها هستیم, یا به قول خود آقازاده “سر کار هستیم.”

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟
معشوق همین جاست بیایید بیایید!

@amjadsoltannejad

@gonabadisufinews