معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه ششم

۹۰۴

بررسی قوس حیات ماهاتما گاندی به‌عنوان الگوی سلوک و نمونه عرفان واقعی و اهمیت شناخت حقوق شهروندی و ایجاد موازنه در جامعه و دفاع از حق، این آشنایی با حق و تکلیف برای هر فردی از افراد جامعه‌ای مفروض الزامی است، به این ترتیب آگاهی نسبت به تکلیف فطری و ذاتی دفاع از حق آزادی از ضروریات است.

در همین رابطه :

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نخست

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه سوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه چهارم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه پنجم