گوش کن پند ای پسر …

۱,۰۲۶

هو

۱۲۱

گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور

گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش

فردی که دارای کم خود بینی باشد و به ارزشهای پنهانی در وجود آدمی دستیابی نداشته باشد، آدمی را بیش از یک بدن نمیبیند.

از این رو این فرد دچار ضعف شخصیتی گشته٫ عقده و حسادت در او رشد کرده و او به جای ریشه یابی این بیماری و یا این مشکل کم خود بینی، در صدد مقایسه خود با فرد و یا افراد دیگر بر آمده و به همگان همان اتحاماتی را میزند که در واقع در خود او رشد کرده.

آدم بد اندیش به هیچ کس گمان خوب ندارد و همگان را به خصلت خود میبیند و این درست است که گفته شده٫ کافر همه را به کیش خود خواند.

گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش

هوش، یکی از همان قوه های به فعل در نیامده در این گونه افراد است. از اینرو است که حضرت صالع علیشاه فرموده اند، «…ولی نباید…فکر را صرف خارج وجود خود نماید و همت را در بدن و لوازم آن که فانیست صرف نماید بلکه به خود آمده تامل نماید…».

هنگامی که پیامهای مختلف در صفحه های مجازی خوانده میشود دیده میشود که این صفحه های مثلا مختلف، کوشا در خراب کردن یک فرد میباشند.

اما هنگامی که پیامها بررسی میشود، دیده میشود که عموما این اکانتها بدون عکس خود فرد هستند و پس از ریشه یابی بیشتر پی برده میشود که دلیلی دارد بدون عکس است و آن این است که همه اکانتهای مختلف که به ناسزایی گویی به درویشها و مجازین حضرت ایشان سرگرم و ناراحت از شادمانی حضرت آقا میشوند، در واقع متعلق به یک گروه بسیار معدود میباشد، که همه را به کیش خود میپندارند و به دیگران که عکس و اسم و رسم دارند تهمت زده که عکسها فیک است.

چطور میشود که هر کس، کوچکترین مخالفت نظر با آن افراد خود بین داشته باشد اکانت او فیک خوانده میشود و وی را وابسته به یک فرد میدانند؟

آیا این معقول است که یک فرد بتواند صدها اکانت فیک راه بیاندازد؟

جالبتر از آن این است که معمولا این اکانتهای مجعول و این افراد خود بین مخالفان خود را متهم میبکنند که ماذون محترم حضرت آقا (ارواحنا فداه) ، جناب آقای دکتر مصطفی آزمایش است که پشت این موج عظیم اکانتهای مختلف در فضای مجازی هست، در صورتی که آقای آزمایش یک فرد کاملا شناخته شده و در میان فقرا میباشد و خدمت ایشان به فقر و سلسله و حضرت آقا برای تمامی فقرا آشکار است، و چنان چه ایشان از جانب اولیا اجازه به سخن و تعلیم و تعبیر کتب عرفانی و قرآن مجید را دارند خود در برنامه های متعدد تصویری نظریات و تعلیمات خود را بیان کرده و فقرا را مستفیض میفرمایند.

به خود بیایید و قبول واقعیت کنید که هر کس با شما مخالفت کرد یک فرد نیست بلکه یک نظر و عقیده یکی از برادران و خواهران ایمانی ما هست که باید به آن احترام گذاشت و نیز به یاد بیاورید که مردم عادی مثل شماها بیکار در فضای مجازی ولو نیستند که ده ها اکانت فیک درست کنند و تلاش بر آن داشته باشند که نظر خود را رواج دهند.

بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست

یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

به جای اینهمه ناسزا گویی و تهمت زدن به مجاز حضرت آقا و درویشها٫عقل را بکار انداز و خود را شایسته کن که نام آدمی شایسته ات باشد.

مهرداد صیامی