ملاقات عده ای از پیروان دکترنورعلی تابنده با ایشان در پارکینگ بیمارستان مهر

۸۰۱

روز چهارشنبه چهارم مهرماه  ۱۳۹۷ ، اخباری مبنی بر بستری شدن دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در بیمارستان مهر منتشر شد.

گفته میشود ایشان در پی افت قند و ضعف جسمی به بیمارستان منتقل و ساعاتی بعد از بیمارستان مرخص شدند.

به نظر میرسد عده ای از پیروان ایشان از این موضوع مطلع گشته و با حضور در محل پارکینگ بیمارستان ، ایشان را ملاقات کرده اند.