گزارش فعالیتهای صورت گرفته انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از پارلمان اروپا

۶۹۳

دکترسیدمصطفی آزمایش :

گزارشی از مجموعه فعالیتهای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در طول هفت ماه گذشته که مقارن دوره حصر حضرت آقای مجذوبعلیشاه و شدت گرفتن سرکوب دراویش گنابادی در ایران بوده است.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با برخورداری از پوششهای خبری “دُرّ تی وی” و “اینفو صوفی” بطور خستگی ناپذیر و بلاوقفه برای رفع حصر قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی تلاش مینماید، و امیدوار است که تلاش سایر افراد و گروه های دیگر نیز که در سمت و سوی رفع حصر از حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به عمل می آید مثمر ثمر واقع شود.

با این حال انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر براساس خط مشی چندین و چندساله خود، فعالیتهای خود را به انجام میرساند و با سایر افراد و گروها تشکیل ائتلاف یا اتحاد نمیدهد.