پیام آشکار و مهم؛ به قلم مهرداد صیامی

۸۴۵

پیام نگارشی که از سوی بندگان حضرت آقا مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه، درباره دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر آزمایش آشکار گردیده، دارای پیامی است بسیار مهم و تاریخی.

این پیام هم محتوایش سنگین است و هم آشکار گردیدنش در این دوران، خود به ذات خود پیامی است.

افرادی که از هر واژه برای خراب کردن نام جناب آقای آزمایش و خانواده ی محترمشان استفاده میکردند و میکنند، اکنون پرسش از تاریخ این نامه دارند.

پرسش از پیام ارزشمندی که در این نگارش آمده است ندارند.

پرسش که چرا در این دوران این پیام آشکار میگردد نیز ندارند.

البته دانستن تاریخ این پیام نیز مهم است.

بدانید، همانطور که تشخیص داده شده است که این پیام مهم در این دوران آشکار گردد، هر آن هنگام که زمانش برسد و اجازه باشد، تاریخ آن نیز همگانی خواهد شد.

و مطمئن باشید که آشکار میگردد.

همانطور که تشخیص داده شد که مولای بزرگوار بندگان حضرت آقا ، مسیح در چه زمانی و حمل کننده ی چه پیامی در آن دوران ویژه باشند، زمانی که تاریخ نگارش آشکار گردد، خود به ذات خود پیامی است.

بقلم : مهرداد صیامی

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.