صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند؛ بقلم امجد

۱,۶۰۱

شکر ایزد که میان فقرا صلح افتاد

صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

اینک که با اشاره مولا حضرت مجذوب علیشاه سر اژدهای فتنه و برائت جویی و نفاق در میان برادران و خواهران ایمانی بر سنگ کوبیده شده, و مولا همگان را در جایگاه خود معرفی فرمودند, هوشیار باشیم و بیدار, این اژدها گرچه خوابیده ولی زنده است, چنان چه مولوی میفرماید:

نفست اژدرهاست او کی مرده است
از غم و بی آلتی افسرده است

گر بیابد آلت فرعون او
که بامر او همی‌رفت آب جو

آنگه او بنیاد فرعونی کند
راه صد موسی و صد هارون زند

و تنها راه و روش امن در این دنیای وانفسا این است که:

هیچ نکشد نفس را جز ظل پیر
دامن آن نفس‌کش را سخت گیر

چون بگیری سخت آن توفیق هوست
در تو هر قوت که آید جذب اوست

حال که اژدهای فتنه بی آلت شده و تبدیل به ماری بی ضرر که در ناکامی و شکست برنامه های دور و درازش به خود میلولد, و از اتحاد فقرا و آرامش در فضای مجازی بسیار آزرده خاطر است در حال پوست انداختن است به امید ان که با صورتی جدید به میدان بیاید و فتنه و برائت جویی را از نو اغاز کند.

فرقه نیوز که یکی از رسانه های “اداره فرق و ادیان” میباشد که دشمنان سرسخت مولای بزرگوار آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (ارواحناالفداه) میباشد و “خبر گزاری صوفیه” که یکی از شعبه های “فرقه نیوز” میباشد مار صفتانی هستند که اینک در حال پوست انداختن هستند و کانالی جدید تاسیس کرده به نام “رصد فرق” که این سه رسانه منفور یعنی “فرقه نیوز” و “خبر گزاری صوفیه” و “رصد فرق” هر سه متعلق به “اداره فرق و ادیان” میباشند و همکاران و مدیران ایشان از افراطی ترین ناحیه اطلاعت سپاه تغذیه و هدایت میشوند و به یکدیگر خمیر قرض میدهند تا در تنورهای جهنمی نان افترا و تفرقه برای دراویش بپزند, غافل از ان که:

هر آن شمعی که ایزد برفروزد
کسی کش پف کند سبلت بسوزد

فرقه نیوز که سالها حمله مستقیم به حضرت مجذوبعلیشاه (ارواحناالفداه) میکرد و ایشان را “قطب سیاسی” مینامید و در برابر عظمت ان حضرت چون خفاشی در برابر خورشید معلول مانده بود در این اواخر با لشکریان خود به میدان آمد و طرح های جدید را بر اساس حمله به مجازین جلیل القدر حضرت مجذوب علیشاه(ارواحناالفداه) که از ناحیه ایشان فرمان تعلیم و تربیت دارند ریخت, تا با زیر حمله قرار دادن بزرگان عرفان و تصوف فرامین و نظر حضرت مجذوب علیشاه را زیر سؤال برده تا بلکه با حمله غیر مستقیم از محبوبیت حضرت مجذوب علیشاه (ارواحناالفداه) کاسته و به تمایلات شیطانی خود دست پیدا کنند. ولی چنان چه دیدیم این نیز خیالی باطل بود و طولی نکشید که به فضل خدا و باطن حضرت مجذوب و هدایت و درایت مربیان الهی کانال “فرقه نیوز” نابود گشت تا بقای زندگی تباه خود را در کانال جدید “رصد فرق” ادامه دهد بلکه “خبر گزاری صوفیه” بتواند اندکی نفس تازه بگیرد و در دراز مدت همکاری اش با فرقه نیوز و افراطی های شیطان پرست “اداره فرق و ادیان” به فراموشی سپرده شود غافل از آنکه:

آه دل درویش به سوهان ماند
گر خود نبرد برنده را تیز کند

و پنهان کاری و توطئه در برابر آفتاب حقیقت به جایی نمیرسد:

گر چه از چشم خلق شد پنهان
آشکار است نزد درویشان

کلب استان مولا و کوچکترین فقرا
التماس دعا
امجد همجد

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.