پیامی برای پارازیت‌های بی‌هویت گردان‌های سایبری

۳۸۶

پیامی برای پارازیت های بی هویت گردانهای سایبری با شناسه های جعلی که به جای پاسخگویی به موج سوالات مطرح شده از نمایندگان اربعه افتخاری وارد میدان شده و از شیوه هایی نظیر اتهام، فحاشی ، ترور شخصیت، افترا، بهتان و پرونده سازی به سبک و سیاق بازجوهای نهادهای اطلاعاتی-امنیتی، می خواهند مانع کشف حقیقت برای حصول عدالت گردند.

دکتر افشین ساجدی تحلیلگر و حقوقدان و عضو کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده