گفتاری از حاج دکترسیدمصطفی آزمایش ؛ «ولی، ولایت، مولا و مولا زاده‎»

۱,۰۹۵

حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش مأذون مکرم سلسله جلیله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی :

مولا واژه مترادفی ندارد. مرحوم هانری کربن برای واژه ولایت نیز مترادفی نیافته بود و این لغت را بدون ترجمه کردن در آثارش به کار میگرفت. مولا فرد صاحب ولایت است و به همین دلیل با کلماتی مانند امیر و سردار و ارباب و آقا و غیره مترادف نیست. به همین دلیل نیز باید تعریف مولا و مولازاده را که مبتنی بر رابطه وَلَوی و نه صُلبی است بازشناخت و از یکدیگر تفکیک کرد و در کاربرد اصطلاحات و لغات، مراعات دقیق مفاهیم را نمود.