گفتوگوی اختصاصی روشنا با رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۹۵۲

عبدالحسین خسروپناه :

«شما اگر اهل طریقتی، به تعبیری سالکِ واصلی، یک مکان عمومی داشته باش که همه بتوانند از وجود تو استفاده کنند، دیگر لازم نیست که حتماً مرید تو باشند. آنها می‌توانند از نفست، توصیه‌هایت و درس اخلاقت بهره ببرند و تو هم آن معدودی را که اهلش هستند، در مسیر طریقت بینداز تا ‌منازل را طی بکنند. دیگر لازم نیست که  تشکیلات آنچنانی درست کنی و دستگاه و بساط راه بیندازی. این مسئله با طریقت نمی‌سازد.»

روشنا فصلنامه تخصصی فرق و ادیان «مجله ضدتصوف و معاند خرده آئینهای اعتقادی و طرایق درویشی در ایران»

از پژوهندگان و محققان دعوت میشود که ادعاهای مطرح شده در این مقاله را مورد بررسی و مدّاقه قرار داده و در راستای ایجاد فضای هم اندیشی و مباحثه چنانچه مایلید و نقدی دارید می توانید برای انتشار در پایگاه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی) ارسال نمایید.