تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید؛ سوره نساء

۱,۳۹۸

تلاوت ، تفسیر و تشریح آیاتی از سورۀ نساء

کاری از : دکتر سیدمصطفی آزمایش

موضوع : تقابل بین ارزشهای توحیدی و ضدتوحیدی

 

بتاریخ :  ۲٣ تیر ١٣٩٨

مدت زمان : ۱۰ دقیقه و ۳۶ ثانیه