یادآوری چند نکته برگرفته از جریده ثبت گلستان؛ بقلم مهراد جم

۱,۲۸۹

این اوباش دست به هر کاری می زنند تا جامعه را به آشوب بکشند و مردم را از مسیر درست خارج کنند.
از پرونده سازی برای افراد فعال گرفته تا دزدی وسایل خانه و دفتر کار و سیم کارت.
با دزدیدن سیم کارت، اکانت می سازند و به دوستانت پیام می دهند برای تخریب کردن.
شایعه سازی می کنند و همان را دستاویز قرار می دهند برای پرونده سازی.
خلاصه که این چند روز مانده از عمر رژیم ملاتاریا هم می گذرد و تنها کسانی بازنده خواهند بود که ستم کردند.
یک پست دیگر هم داریم به جهت روشنگری افرادی که شاید ماهیت حقیقی اداره فرق و ادیان را نشناسند و نمی دانند از کجا و با چه هدفی این جریان تامین می گردد!
پستی که در گذشته متنشر شده و جرات پاسخ دادن را نداشته اند و یقین داشته باشید، این بار هم جرات پاسخ دادن را نخواهند داشت.

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.