لطفا دراویش را به حال خود بگذارید؛ بقلم مهندس آریا سیروس

۷۰۰

خدابیامرزد مفتش شش انگشتی سریال هزاردستان را و خدایش رحمت کند مرحوم علی حاتمی را که به زیبایی هر چه تمام تر این شخصیت را به جلوی دوربین آورد. زمانه گذشته، اما واقعاً نگارنده نمیداند چرا عده ای به قول انگلیسی زبان ها (copy cat) در صدد بازتولید این شخصیت آن هم با افزودن شدید مایه خنده و شوخی و طنز هستند، طوری که با مشاهده رفتار و اعمال این تقلید کاران شخص نمی داند بخندد، یا از این تقلید ناقص کاریکاتوروار خشم بگیرد یا بر این تضعیف ناروای شخصیت آن فقید، بگرید. خبرگزاری معاند صوفیه توجه فرمایید، صفحه بنده یک صفحه شخصی است و با اخوان ایمانی خود مطالبی را از فرمایشات بزرگان خود به اشتراک میگذاریم و مطالبی را بین خود رد و بدل می کنیم، اینکه چرا باید از اول صفحه بنده مورد توجه شما قراربگیرد، جای ابهام دارد، شاید شما کار و شغل دیگری ندارید؟ در اینصورت چه میتوان کرد؟ در وهله دوم، کانال تلگرامی شما که نویسنده یا نویسندگان آن از لحن بی ادبانه و ناشیانه ای که بکار میبرند هم معلوم است از فقرا نیستند و نیز کار ژورنالیستی نمیدانند، حق اظهارنظر و دخالت ندارید، حالا بیکار هستید و مایل به تجسس در احوال دیگران این دیگر مشکل شماست. امیدوارم خداوندگار مهربان همه بیماران جسمی و روحی را شفا عنایت فرماید. خبرگزاری که با تمام لاف و گزاف در مورد رصدهایش در نهایت متوسل به فایل های صوتی یک فرد بیمار معلوم الحال می-شود، مشخص است که از چه میزان توان و قدرت برخوردار است. در خصوص تلاش برای سکوت بنده، به جبران آنکه مشخص شد «رصدهای نیرومند» شما لافی بیش نیست، سعی دارید تا با انتشار فایل های صوتی کودکانه، تمام گناهان بشر از ابتدای خلقت تا امروز را به بنده نسبت دهید، احتمالاً در افشاگری بعدی مدعی خواهید شد نام اصلی ابلیس قبل از تمرد حارث یا عزازیل نبوده و «آریا سیروس» نام داشته است؟ احسنت بر شما و تمام کشفیات شما. دوستان عزیز با این استعداد قوی در ایجاد لطیفه و این تلاش برای اینکه خودتان را دستمایه خنده دراویش و علاقمندان به درویشی کنید، کارهای دیگری نیز می توانید به انجام رسانید که هم درآمد بهتری دارد و هم استعدادتان اینطور حرام و هدر نمیشود، کارهایی مثل اجرای کمدی ایستاده(stand up comedy) و یا تولید فیلم های کمدی. صادقانه امیدوارم بیش از این خودتان را مضحکه نفرمایید، هرچند که با درویشی عناد دارید و حالا ریشه این مشکل از کجاست، بنده حدسی نمی زنم، اما بهرحال به عنوان یکی از ابناء بشر و یکی از ان شاء الله مسلمانان ناراحت می شوم که وقت و عمر خود را به این شکل تلف می کنید و مایه خنده دیگران می شوید.

 

View this post on Instagram

 

خدابیامرزد مفتش شش انگشتی سریال هزاردستان را و خدایش رحمت کند مرحوم علی حاتمی را که به زیبایی هر چه تمام تر این شخصیت را به جلوی دوربین آورد. زمانه گذشته، اما واقعاً نگارنده نمیداند چرا عده ای به قول انگلیسی زبان ها (copy cat) در صدد بازتولید این شخصیت آن هم با افزودن شدید مایه خنده و شوخی و طنز هستند، طوری که با مشاهده رفتار و اعمال این تقلید کاران شخص نمی داند بخندد، یا از این تقلید ناقص کاریکاتوروار خشم بگیرد یا بر این تضعیف ناروای شخصیت آن فقید، بگرید. خبرگزاری معاند صوفیه توجه فرمایید، صفحه بنده یک صفحه شخصی است و با اخوان ایمانی خود مطالبی را از فرمایشات بزرگان خود به اشتراک میگذاریم و مطالبی را بین خود رد و بدل می کنیم، اینکه چرا باید از اول صفحه بنده مورد توجه شما قراربگیرد، جای ابهام دارد، شاید شما کار و شغل دیگری ندارید؟ در اینصورت چه میتوان کرد؟ در وهله دوم، کانال تلگرامی شما که نویسنده یا نویسندگان آن از لحن بی ادبانه و ناشیانه ای که بکار میبرند هم معلوم است از فقرا نیستند و نیز کار ژورنالیستی نمیدانند، حق اظهارنظر و دخالت ندارید، حالا بیکار هستید و مایل به تجسس در احوال دیگران این دیگر مشکل شماست. امیدوارم خداوندگار مهربان همه بیماران جسمی و روحی را شفا عنایت فرماید. خبرگزاری که با تمام لاف و گزاف در مورد رصدهایش در نهایت متوسل به فایل های صوتی یک فرد بیمار معلوم الحال می-شود، مشخص است که از چه میزان توان و قدرت برخوردار است. در خصوص تلاش برای سکوت بنده، به جبران آنکه مشخص شد «رصدهای نیرومند» شما لافی بیش نیست، سعی دارید تا با انتشار فایل های صوتی کودکانه، تمام گناهان بشر از ابتدای خلقت تا امروز را به بنده نسبت دهید، احتمالاً در افشاگری بعدی مدعی خواهید شد نام اصلی ابلیس قبل از تمرد حارث یا عزازیل نبوده و «آریا سیروس» نام داشته است؟ احسنت بر شما و تمام کشفیات شما. دوستان عزیز با این استعداد قوی در ایجاد لطیفه و این تلاش برای اینکه خودتان را دستمایه خنده دراویش و علاقمندان به درویشی کنید، کارهای دیگری نیز می توانید به انجام رسانید که هم درآمد بهتری دارد و هم استعدادتان اینطور حرام و هدر نمیشود، کارهایی مثل اجرای کمدی ایستاده(stand up comedy) و یا تولید فیلم های کمدی. صادقانه امیدوارم بیش از این خودتان را مضحکه نفرمایید، هرچند که با درویشی عناد دارید و حالا ریشه این مشکل از کجاست، بنده حدسی نمی زنم، اما بهرحال به عنوان یکی از ابناء بشر و یکی از ان شاء الله مسلمانان ناراحت می شوم که وقت و عمر خود را به این شکل تلف می کنید و مایه خنده دیگران می شوید.

A post shared by Arya Cyrus (@aryacyrus) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.