بقلم یحیی خوشمرام ؛ دشمنان «عرفان و تصوف ایران» به دنبال چه هستند؟

۷۴۴

نمونه ای از فتنه انگیزی های میکروب کانال تلگرامی خبرگزاری معاند ضد صوفیه علیه سلسله نعمت اللهی گنابادی ؛

آیا مسئولین مملکت در جریان این اهانت ها هستند؟