شمس و مولانا

۱,۲۲۴

«مخالفت آخوندهای فرهنگ ستیز و دشمنان عرفان، مکارم شیرازی و نوری همدانی با ساختن سریالی بر اساس زندگی مولانا و شمس تبریزی.»

کاری از مانا نیستانی