«سوره حجر»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۹۲۰

گفتاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

تاریخ : ١ دی ١٣٩٨