تشریح شرایطی که به آخرالزمان و ظهور منجی می‌انجامید

۱,۱۸۵

در این گفتار به تمدن‌هایی از دیدگاه قرآن مجید اشاره می‌شود که در سیستم استقرارشده خود به پایان رسیدند. قرآن کریم در جای جای آیات خود به سیستم‌هایی اشاره می‌کند که به پایان خود (آخرالزمان) می‌رسند.

 

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

حضرت شاه نعمت‌الله ولی چگونه وقایع بعد از رحلت خود را پیش‌بینی فرمودند؟

چه ارتباطی میان رخدادهای امروز و پیشگویی‌های حضرت شاه نعمت‌الله ولی است؟

تفاوت پیشگویی‌های حضرت شاه نعمت‌الله نسبت به وقایع آینده با دیگر پیشگویی‌ها در چیست؟

تفاوت فرهنگ یونانی و فرهنگ خسروانی در چیست؟

چگونه راه بر خرافات در یک فرهنگ اصیل نظیر فرهنگ خسروانی بسته شود؟

برهان ظهور منجی آخرالزمان در لسان‌التنزیل