ماه تابان آسمان یا چاه ویرانِ وسطِ بیابان؟

۵۰۸

عیسی و الیاس به آسمان (مکان فرادست) برده‌شده‌اند. خداوند در قرآن به این امر تصریح فرموده‌اند. مفسران می‌گویند عیسی پیش از قیامت از آن مکان فرادست به زمین می‌آید. در این گفتار اشاره به ابعاد مختلف زندگی حضرت عیسی خواهیم داشت.

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش